Nabídka

Inženýrská činnost

Předprojektová příprava:

 • prověření souladu investičního záměru s územním plánem v zájmovém území a zajištění Územně plánovací informace
 • zajištění informací o velikosti a kapacitě spádové zóny obyvatelstva
 • zajištění všech podkladů u Katastrálního úřadu (tj. snímků z katastrální mapy, výpisů z listů vlastnictví, nabývacích titulů, srovnávacích sestavení parcel), prověření případných závazků vyplývajících z listů vlastnictví, zpracování geometrických plánů
 • vypracování soudně znaleckých posudků na předmětné pozemky a nemovitosti
 • sepsání kupních smluv, smluv o zřízení věcných břemen včetně notářských ověření, provedení vkladů smluv do katastru nemovitostí
 • jednání se správci inženýrských sítí o možnostech, potřebných kapacitách a místech napojení na stávající vedení a média
 • digitální geodetické výškopisné a polohopisné zaměření pozemků včetně zaměření napojovacích bodů inženýrských sítí a dopravních uzlů
 • odborný hydrogeologický posudek včetně vrtaných a penetračních sond, sloužící k ekonomicky únosnému návrhu způsobu založení objektu
 • odborný posudek případné kontaminace půdy v zájmovém území
 • odborný posudek inundačních zón v zájmovém území
 • koordinace investičního záměru s aktivitami na sousedních pozemcích
 • předběžná jednání se všemi zainteresovanými orgány státní správy
 • jednání s majiteli sousedních pozemků o vedení přípojek všech inženýrských sítí a dopravního napojení za účelem k získání jejich kladného stanoviska k zamýšlené výstavbě
 • zajištění vypracování zvláštní dokumentace dle zákona č. 244/1992 Sb. resp. zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí - proces E.I.A.
 • zajištění zpracování odborného posudku - oponentury dle zákona č.244/1992 Sb. resp. zákona č.100/2001 Sb. - E.I.A.

Projektová příprava:

 • ve spolupráci s vybranou projektovou organizací obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů organizací a osob, potřebných pro vydání územního rozhodnutí
 • doplnění podkladů pro územní řízení podle zvláštních požadavků příslušných orgánů
 • spolupůsobení při rozporných jednáních a řízeních
 • účast při územním řízení a obstarání rozhodnutí o umístění stavby
 • shrnutí výsledků a závěrů a zapracování podmínek rozhodnutí umístění stavby do projektové dokumentace
 • ve spolupráci s vybranou projektovou organizací obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů organizací a osob, potřebných pro vydání stavebního povolení
 • účast ve stavebním řízení a obstarání stavebního povolení

Realizace stavby:

 • zajištění změn staveb před jejich dokončením
 • zajištění veškerých nezbytných dokladů, stanovisek a vyjádření příslušných orgánů v průběhu realizace stavby
 • zajištění přípravy stavby pro kolaudační řízení vč. zabezpečení kolaudačních souhlasů, včetně všech příslušných dokladů a účast na všech kolaudačních řízeních
 • zajištění splnění požadavků a podmínek vyplývajících z kolaudačního řízení