Nabídka

Fit out management

  • Ve spolupráci s investorem a zhotovitelem stavby stanovení podmínek pro vypracování projektů nájemních jednotek
  • Kontrola a schvalování projektových dokumentací nájemních jednotek
  • Převzetí stavební připravenosti od investora a zhotovitele stavby a jejich předání určeným zástupcům jednotlivých nájemců
  • Spolupráce při zajišťování stavebních povolení na nájemní jednotky
  • Zajištění výběrových řízení na dodavatele staveb nájemních jednotek
  • Koordinace prací mezi dodavateli staveb nájemních jednotek a zhotovitelem stavby
  • Koordinace vazeb a dozor nad dodržováním technických parametrů použitých technologií při realizacích nájemních jednotek ve vztahu na stávající provoz a vybavení objektu
  • Kontrola dokumentací skutečného provedení a dokladové části pro účely zajištění kolaudačních souhlasů a jejich předání příslušným orgánům, investorovi a správě objektu
  • Zajištění předání a převzetí dokončených nájemních jednotek jednotlivým nájemcům