Nabídka

Správce stavby

Správce stavby zastupuje investora (objednatele) na základě plné moci vůči zhotoviteli a dalším osobám a subjektům zúčastněným na řádné realizaci projektu. Působnost správce stavby zahrnuje oblast technicko-technologickou, právní, smluvní, dokumentační i zaškolovací.

 • spolupracuje na optimalizaci plánu prací a provádí kontrolu jeho plnění
 • vyjadřuje se k uznávání nároků zhotovitele při zpožděných činnostech a vzniklých škodách a navrhuje způsob řešení
 • vykonává dohled nad dodržováním schváleného časového harmonogramu na stavební a montážní práce
 • provádí dohled, kontrolu a oponenturu stavební a projektové dokumentace
 • provádí nezávislé kontrolní služby – kontrolu kvality a rozsahu prací zhotovitele a vede záznamy o postupu prací zhotovitele
 • plánuje rozpočet, sestavuje finanční plán a pravidelně jej aktualizuje
 • kontroluje a řídí proces fakturace provedených prací
 • dohlíží nad testovacími postupy, záznamy o opravách, certifikáty a protokoly
 • dohlíží nad způsobem vypořádání přebírání prací – stavba i technologie
 • kontroluje školení k bezpečnosti práce, ochraně zdraví a požární ochraně
 • provádí veškerou evidenci nutnou pro realizaci díla vyplývající jak ze smlouvy se zhotovitelem, tak i z aktuálních požadavků objednatele