Nabídka

Technický dozor investora

 • Výkon stavebního dozoru podle stavebního zákona při realizaci všech prací, sledování postupu provádění stavby.
 • Protokolární předání staveniště zhotoviteli stavby.
 • Plnění povinností stavebníka dle § 152 odst. 1 a 3 stavebního zákona.
 • Kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby.
 • Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby.
 • Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokončených částí stavby.
 • Účast při projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavby nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby. Předkládání ostatních dodatků a změn s vlastním vyjádřením objednateli (investorovi).
 • Informování bez ohledu o všech závažných okolnostech objednavatele (investora).
 • Vedení a kontrola čerpání nákladů.
 • Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k likvidaci objednateli (investorovi).
 • Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými.
 • Spolupráce s pracovníky projektanta, zabezpečujícího autorský dozor, při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem.
 • Spolupráce s projektantem a s dodavatelem stavebních prací při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu.
 • Sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách.
 • Uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby.
 • Hlášení archeologických a jiných nálezů.
 • Spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi.
 • Sledování, zda generální dodavatel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a vyžádání dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly apod.).
 • Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smluv, upozorňování na nedodržení termínů, příprava podkladů pro uplatnění majetkových sankcí.
 • Odevzdání stavební připravenosti dalším zhotovitelům na jejich navazující činnosti.
 • Účast a součinnost při kontrolních prohlídkách stavby, řízeních souvisejících s povolením užívání části stavby před jejím úplným dokončením a závěrečné kontrolní prohlídce stavby konaných stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona.
 • Příprava podkladů pro závěrečné hodnocení stavby v průběhu výstavby.
 • Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí, včetně vyhotovení příslušných protokolů.
 • Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech.
 • Zajištění přípravy stavby pro kolaudační řízení - zabezpečení kolaudačních souhlasů, včetně všech příslušných dokladů a účast na všech kolaudačních řízeních.
 • Zajištění splnění požadavků a podmínek vyplývajících z kolaudačního řízení.
 • Kontrola vyklízení staveniště.
 • Účast na zkušebním provozu.
 • Předání investičního majetku objednateli (investorovi) a jeho zatřídění.
 • Vyřizování reklamací vad díla v záruční době.
 • Účast na řešení sporů v souladu se smluvními podmínkami.