O společnosti

Stručná charakteristika společnosti

Společnost JS Property, a.s. byla založena za účelem poskytování služeb v oblasti řízení projektů, včetně všech souvisejících aktivit. Profesní tým společnosti se aktivně podílí na stavebním a developerském trhu již 16 let.

Služby naší společnosti poskytujeme nadnárodním společnostem, soukromým investorům a také veřejnému sektoru. Zaměřujeme se na výstavbu a rekonstrukce rezidenčních, logistických, průmyslových, obchodních, administrativních, dopravních, sportovních staveb a staveb pro volnočasové aktivity. Na jednotlivých zakázkách se účastníme od jejich prvopočátků, tj. od vyhledávání vhodných lokalit pro investiční záměr přes přípravné a realizační fáze staveb až po jejich úspěšné předání investorům a následnému uvedení staveb do provozu.

JS Property, a. s. je dnes společnost poskytující komplexní služby v oblasti investiční výstavby.

Z hlediska účelu staveb má společnost zkušenosti a realizované reference v oblastech staveb nejrůznějších typů, zejména:

 • stavby pro bankovnictví a pojišťovnictví,
 • zdravotnické stavby,
 • administrativní budovy,
 • supermarkety a jiné obchodní stavby,
 • obytné soubory,
 • autosalony a čerpací stanice pohonných hmot,
 • průmyslové stavby,
 • sportovní stavby,
 • inženýrské stavby.

V oblasti nakupování specializovaných subdodávek v oborech, které JS Property, a. s. sama nezajišťuje, vytvořila společnost rozsáhlou síť kvalitních a na řadě zakázek ověřených subdodavatelů.

Předmět podnikání

V rámci živnostenských oprávnění, kterými společnost disponuje, jsou zajišťovány zejména tyto činnosti:

 • koordinace a řízení rozsáhlých projektů - Project management
 • výkon inženýrské činnosti ve fázích předprojektové a projektové přípravy a v průběhu realizace stavby
 • řízení staveb
 • technický dozor stavebníka
 • fit out management
 • koordinátor BOZP
 • zajištění realizace staveb
 • organizace výběrových řízení na investorské a dodavatelské zajištění investičních projektů
 • technická pomoc investorům při přípravě a realizaci staveb

Předmět činnosti

Činnosti ve fázích předprojektové a projektové přípravy:

 • Zajištění projektu E.I.A., včetně projednání a zajištění povolení příslušného úřadu
 • Projednání dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)
 • Získání platného a pravomocného územního rozhodnutí (ÚR) na výstavbu projektovaného díla
 • Projednání dokumentací pro veškerá stavební povolení (DSP)
 • Získání veškerých platných a pravomocných stavebních povolení(SP), potřebných pro realizaci projektovaného díla

Spolupráce při výběru dodavatelů:

 • vypracování soutěžních podmínek pro vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby
 • spolupráce s objednatelem při vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele stavby
 • spolupráce s objednatelem při uzavírání smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

Činnosti ve fázi realizace stavby:

 • výkon stavebního dozoru podle stavebního zákona při realizaci všech prací, sledování postupu provádění stavby
 • provádění kontroly dodržování podmínek stavebního povolení po dobu realizace stavby
 • péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokončených části stavby
 • účast při projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavby nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby. Ostatní dodatky a změny předkládat s vlastním vyjádřením objednateli (investorovi)
 • informování objednavatele (investora) o všech závažných okolnostech
 • vedení a kontrola čerpání nákladů
 • kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvách a k jejich předkládání k likvidaci objednateli (investorovi). Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými
 • spolupráce s pracovníky projektanta, zabezpečujícího autorský dozor, při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem
 • spolupráce s projektantem a s dodavatelem stavebních prací při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu
 • sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách
 • uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby
 • hlášení archeologických a jiných nálezů
 • spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi
 • sledování, zda generální dodavatel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a vyžádání dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly apod.)
 • kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smluv, upozorňování na nedodržení termínů, příprava podkladů pro uplatnění majetkových sankcí
 • příprava podkladů pro závěrečné hodnocení stavby v průběhu výstavby
 • příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí, včetně vyhotovení příslušných protokolů
 • kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech
 • kontrole vyklízení staveniště
 • účast na zkušebním provozu
 • předání investičního majetku objednateli (investorovi) a jeho zatřídění
 • vyřizování reklamací vad díla v záruční době
 • účast na řešení sporů v souladu se smluvními podmínkami

Kolaudace stavby

 • zajištění přípravy stavby pro kolaudační řízení vč. zabezpečení pravomocných kolaudačních souhlasů, včetně všech příslušných dokladů a účasti na všech kolaudačních řízeních
 • zajištění splnění požadavků a podmínek vyplývajících z kolaudačních souhlasů

Koordinátor BOZP

Činnost koordinátora BOZP v přípravné fázi stavby:

 • samotný plán BOZP na základě harmonogramu stavebních prací
 • přehled předpisů související s BOZP při realizaci stavby
 • informace o rizicích při realizaci stavby
 • ochranná a koordinační opatření pro bezpečné provedení stavby
 • zpracování povinností zhotovitelů, subdodavatelů a zadavatele stavby na úseku BOZP
 • manuál údržby stavby ve dvou vyhotoveních

Činnost koordinátora BOZP v realizační fázi stavby:

 • průběžná aktualizace plánu BOZP
 • prokazatelné seznámení všech subjektů s riziky subjektů ostatních
 • označení na stavbě dané zákonem č. 309/2006 Sb.
 • preventivní kontroly činnosti jednotlivých subjektů při realizaci stavby, dokumentace závad, návrh nápravných opatření
 • návrh přijatelných opatření ke snížení rizik BOZP
 • vedení dokumentace koordinátora (deník koordinátora, kontrolní listy, návrhy opatření, výkaz činnosti koordinátora, měsíční zpráva koordinátora)
 • účast na poradách stavby, podle potřeby
 • Oznamování každého případu porušení BOZP s vyčíslením sankcí zhotoviteli dle uzavřené smlouvy o dílo
 • další činnosti koordinátora BOZP dané zákonem č. 309/2006 Sb. a související legislativy